Gyermekek mérése, értékelése

Figyelembe vesszük az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazottakat, miszerint a gyermekek az óvodában saját ütemük szerint kell, hogy fejlődjenek. Tehát önmagukhoz mérten kell megvalósítani a fejlesztést és mérni, értékelni a fejlődést
Óvodánkban a gyermekek fejlődésének követése folyamatos, az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig, nyomon követhető az egyéni megfigyelési naplóban.
A gyermekek fejlettségét a mindennapi életben tudatos megfigyeléssel, játékos egyéni vizsgálatok alapján rögzítjük.

Bemeneti mérés – kiscsoport / óvodába kerüléskor

Anamnézis felvétele óvodába kerüléskor
Viselkedés jellemzői megfigyelés,
Szociális fejlettség megfigyelés,
Nyelvi kifejező képesség beszélgetés
Mozgásfejlettség megfigyelés,
Finommotoros koordináció megfigyelés
Értelmi képességek fejlettsége beszélgetés

Kimeneti mérés

Viselkedés jellemzői megfigyelés,
Szociális fejlettség megfigyelés,
Nyelvi kifejező képesség megfigyelés,
Finommotoros koordináció gyermekrajz elemzés, megfigyelés
Értelmi képességek fejlettsége megfigyelés

A nevelési tervben jelölt feladatok és az elért eredmények tükrében negyedéves, illetve féléves értékelést készítenek az óvodapedagógusok. Év végén a megfigyelési szempontok figyelembevételével készítik a csoport és gyermek tevékenységére, fejlődésére, neveltségi és tudásszintjére kiterjedő értékelést.
A nevelési tervekben megfogalmazott feladatok megvalósulásainak értékelése a csoportnaplóban

 • gondozás, egészséges életmód értékelése
 • tisztálkodási-, étkezési-, pihenési-, öltözködési szokások, mozgásigény kielégítése, szervezett mozgások, mozgásos szabályok betartása
 • közösségi nevelés értékelése
 • beszoktatás, társas kapcsolat, alapvető udvariassági szokások
 • játék értékelése
 • Montessori eszközök használata, gyakorló játék, szerepjáték, építő,- konstrukciós játék, bábozás, udvari játék
 • munka értékelése
 • önkiszolgálás, alkalomszerű munkák, naposi munka, növény- állatgondozás
 • kommunikációs nevelés értékelése
 • beszédkedv, csoportos beszélgetések, beszédhang erőssége, metakommunikációs kifejezésben, csendjáték

A gyermekek tudásszintjének év végi értékelése a következő területeken:

 • anyanyelv,
 • zenei nevelés,
 • vizuális nevelés,
 • külső világ tevékeny megismerése,
 • testnevelés